O nama

K.A.O. Parnas čini

Grupa entuzijasta i entuzijastkinja koji/e su se sa svojim znanjem, iskustvom, interesovanjima, motivacijom i uverenjima okupili oko zajedničkih ideja. KAO Parnas su osnovali studenti i studentkinje osnovnih i master rodnih studija, studija filozofije, pedagogije, sociologije, psihologije, elektrotehnike, književnosti i srpskog jezika i dr. Organizacioni tim KAO Parnas čine sertifikovani/e treneri/ce iz oblasti invalidnosti, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopšte koji/e su osim u Parnas-u angažovani/e i u drugim organizacijama i institucijama koje se bave: osobama sa invaliditetom, mladima, ženama..

Kreativno afirmativna organizacija Parnas je nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje građana osnovano na neodređeno vreme iz oblasti iz oblasti kulture, informisanja, mladih, osoba sa invaliditetom, drugih marginalizovanih grupa, ljudskih prava, građanskih sloboda, rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine.


Osnovni ciljevi

zalažemo se za:

1. Promovisanje građanskih sloboda, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.
2. Stvaranje uslova za postizanje jednakih šansi i mogućnosti za sve, naročito za žene, osobe sa invaliditetom i mlade.
3. Afirmacija potencijala marginalizovanih grupa a posebno osoba sa invaliditetom, mladih i žena i drugih osoba u situaciji marginalizovanosti i diskriminacije.
4. Podrška i doprinos poboljšanju društvenog položaja osoba sa invaliditetom, mladih, žena i drugih osoba u situaciji marginalizovanosti i diskriminacije kroz realizaciju umetničkih, kulturnih, edukativnih i informativnih aktivnosti i programa.
5. Podsticanje i afirmacija kulturne participacije osoba sa invaliditetom.
6. Promocija i podsticanje inkluzije.
7. Informisanje i edukacija mladih o ljudskim pravima.
8. Razvijanje ekološke svesti kod građana i razvoj i zaštita životne sredine.


Način ostvarivanja ciljeva

 1. Realizovanje programa iz oblasti kulturne participacije: Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama: festivala, manifestacija, performansa, umetničkih skupova, koncerata i javnih nastupa.
  2. Organizovanje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama: inkluzivnih programa neformalne edukacije u oblasti umetnosti, digitalnih i grafičkih komunikacija, invalidnosti, rodne ravnopravnosti, omladinske politike, komunikacijskih veština, ljudskih prava kroz konferencije, skupove, savetovanja, seminare, treninge, radionice, volonterskih akcije, internet komunikaciju i sl.
  3. Realizovanje programa iz oblasti socijalne zaštite: psihološka podrška, savetovanja, edukacije, personalna asistencija i dr.
  4. Video i audio produkcija, produkcija scenskih dela, kinematografskih dela, fotografije.
  5. Pružanje fotografskih usluga, usluga audio – video produkcije, usluge video i audio snimanja, usluge video i audio montaže, usluga iz oblasti edukacije, projekt menadžmenta, psihološke podrške za potrebe obezbeđivanja sredstava za realizaciju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi KAO Parnas.
  6. Objavljivanje knjiga, časopisa, naučnih radova i publikacija.
  7. Podsticanje i podrška članovima, za rad na istraživačkim projektima i za publikovanje rezultata njihovog istraživanja u skladu sa zakonom.

Iskustvo aktivista i aktivistkinja Parnas-a  na realizaciji projekata koji podrazumevaju osnaživanje osoba sa invaliditetom je višegodišnje, skoro pa decenijsko. Organizacioni tim ima iskustva i u rukovođenju organizacijama kao što su Udruženje distrofičara, Udruženje studenata sa invaliditetom.